• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

20 ພັນກີບ

  • Home
  • ມາແລ້ວ! 17 ຕຸລາໄດ້ໃຊ້ ເງິນໃບ 10 ພັນກີບ, 20 ພັນກີບ ໃບໃໝ່

ມາແລ້ວ! 17 ຕຸລາໄດ້ໃຊ້ ເງິນໃບ 10 ພັນກີບ, 20 ພັນກີບ ໃບໃໝ່

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຽມອອກທະນະບັດໃໝ່ ໃບ 10.000 ແລະ 20.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2020 ຢູ່ປະເທດລາວໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ ລາວ ຈະນໍາໃຊ້ທະນະບັດໃໝ່ ໃບ 10.000 ແລະ 20.000 ກີບ. ທ່ານ…