• Mon. May 29th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເຫດການສຳຄັນ

  • Home
  • ເງິນໃບໃໝ່ ປະເພດ 50.000 ແລະ 100.000 ກີບ ພ້ອມນຳສູ່ສັງຄົມເພື່ອການຊຳລະສະສາງ

ເງິນໃບໃໝ່ ປະເພດ 50.000 ແລະ 100.000 ກີບ ພ້ອມນຳສູ່ສັງຄົມເພື່ອການຊຳລະສະສາງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວມື້ນີ້ 9 ທັນວາ 2022 ຈະນໍາເອົາທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ແລະ 100.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2020 ອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນໃນໄວໆນີ້. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)…