• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຕົ້ນສົມພໍ ຢາພື້ນເມືອງ ດີມືນມືມືນຕີນ

ອັນນີ້ແມ່ນກົກສົ້ມພໍ່ ບາງທອ້ງຖິ່ນເອີ້ນວ່າກົກຂອ່ຍ ມັກເກີດຢູ່ໂພນແຄມນາ


ມັນເປັນຢາດີຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເປັນຢາດີມືນມືມືນຕີນ ແບບເລືອດໄຫລວຽນບໍ່ສະດວກ


ວິທີກິນ ໃຫ້ເອົາໃບຫລາຍໆມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວຍອ່ງໃຫ້ມຸ່ນໆ ແລ້ວນຳມາແຊ່ນໍ້າຮອ້ນກີນ ກິນຄືຊາຈອກລະບວ່ງກອ່ນອາຫານ 30 ນາທີ


ມື້ນຶ່ງສາມເວລາກີນ ຕິດຕໍ່ກັນ 7 ວັນ ອາການທີ່ວ່າມານັ້ນຫາຍດີປານປິດຖີ້ມ
ສູດນີ້ມີຄົນໃຊ້ດີມາຫລາຍຄົນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຂາຍລົງບອກເປັນວິທຍາທານເທົ່ານັ້ນ


ເພື່ອສຸຂພາບຂອງພີ່ນອ້ງແຂງແຮງດີທຸກຄົນເດີສາທຸໆໆໆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *